Privacy Policy Iridescent Branding & Marketing

Inhoud

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke 
2. Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring 
     2.1 Wanneer verwerken Wij Uw Gegevens? 
     2.2 Welke gegevens worden verzameld? 
     2.3 Wijziging van de Privacyverklaring 
3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van Uw Gegevens 
4. Bewaringstermijn van Uw Gegevens 
5. Doorgifte van Uw Gegevens aan derden of derde landen 
     5.1 Identificatie van derden aan wie Wij Uw Gegevens mogelijk doorgeven 
6. Rechten van de betrokkene 
     6.1 Uiteenzetting van de verschillende rechten 
     6.2 Uitoefening van de rechten 
7. Mogelijkheid om klacht in te dienen 

1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

KIARA THIBAUT – IRIDESCENT BRANDING & MARKETING (hierna “KIARA THIBAUT” “IRIDESCENT”, “Wij”, “Ons” of “Onderneming”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het
belangrijk dat uw persoonsgegevens (hierna: “Uw Gegevens”) steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

IRIDESCENT – KIARA THIBAUT is een onderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Henri Brialmontstraat 6, 9140 TEMSE en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0791.949.174.

Deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) legt uit op welke wijze Wij Uw Gegevens verwerken en wat uw rechten hierbij zijn. Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren via onderstaande contactgegevens:

– via brief: IRIDESCENT, Henri Brialmontstraat 6, 9140 TEMSE, België
– via e-mail: info@iridescentmarketing.be of thibaut.kiara@outlook.be
– via telefoon: +32 470/23.79.93

2. Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing in de gevallen waarin IRIDESCENT verantwoordelijk is voor de

verwerking van Uw Gegevens. Dit betekent dat IRIDESCENT het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van Uw Gegevens bepaalt.

 

IRIDESCENT verricht iedere verwerking van persoonsgegevens, alsook de gegevens verstrekt door en van vennootschappen, overeenkomstig

 • De Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
 • De (Belgische) wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van Uw Gegevens omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het dan precies gaat, leest u verder in deze Privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van Uw Gegevens.

 

Concreet betekent dit dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de verwerking van gegevens van onderstaande categorieën van personen:

 • Bezoekers van onze Website https://iridescentmarketing.be/;
 • Huidige, voormalige en toekomstige klanten van Onze Onderneming;
 • Partners of andere derde partijen, op wie Wij een beroep doen met het oog op de uitvoering van Onze taken

Wanneer het bij de verwerking van gegeven aldus gaat om een vennootschap of enige andere rechtspersoon, verwerken Wij – zoals voormeld – op dezelfde wijze als bij natuurlijke personen de gegevens van Onze contactpersonen bij deze entiteiten.

 

Voor de verwerking van gegevens via het gebruik van cookies, verwijzen Wij naar Onze cookieverklaring, hierna “Cookieverklaring” naar Cookieverklaring, die integraal deel uitmaakt van deze Privacyverklaring en die u apart kan terugvinden op Onze Website.

2.1. Wanneer verwerken wij uw gegevens?

Wij kunnen gegevens van u verwerken indien:

 • U Onze Website bezoekt of gebruikt;
 • U Ons contacteert of heeft gecontacteerd;
  • Het invullen van Ons contactformulier op de Website;
  • Gebruik van gegevens in door u aan Ons verstuurd mailverkeer
 • Wij één van Onze producten en/of diensten aan u leveren of hebben geleverd, of Wij in de toekomst producten en/of diensten aan u zouden kunnen leveren;
 • U Onze contactpersoon bent voor één van Onze huidige, voormalige of toekomstige klanten of partners;

2.2. Welke gegevens worden verzameld?

Hieronder verduidelijken wij, naargelang uw relatie met IRIDESCENT, welke gegevens Wij van u kunnen verwerken.

Wij verwerken echter niet noodzakelijk alle onderstaande gegevens van u. Welke gegevens Wij ineen specifiek geval verwerken, zal immers afhangen van de concrete situatie en uw voorkeuren die u hebt doorgegeven via de pop-up of banner op Onze Website.

A. Bezoekers van de Website

Indien u Onze Website bezoekt, verwerken Wij via het gebruik van cookies mogelijk onderstaande gegevens van u, afhankelijk van uw cookievoorkeuren. Indien u namelijk geen toestemming verleent tot het gebruik van niet-noodzakelijke cookies, worden de hieronder vermelde gegevens beperkt tot het minimum noodzakelijke dat op de achtergrond van de Website technisch wordt geregistreerd bij een bezoek hieraan.

 • Elektronische identificatiegegevens: o.a. Ip-adres, browsertype, locatiegegevens;
 • Gegevens over uw gebruik van de website: o.a. via welke weg u op de website terechtkomt, het soort toestel waarmee u de website bezoekt, de bezochte webpagina’s, de manier waarop u navigeert op de bezochte webpagina’s.

Aangezien Wij voor het verwerken van bovenstaande gegevens voornamelijk vertrouwen op het gebruik van cookies, verwijzen Wij naar Onze Cookieverklaring voor meer uitleg hierover.

B. Klanten van IRIDESCENT

Van Onze huidige, voormalige en toekomstige klanten verwerken Wij onderstaande gegevens. De verzamelde gegevens zullen hierbij in grote mate afhangen van de producten en/of diensten die deze personen bij Ons afnemen, afgenomen hebben, of wensen af te nemen.

 • Contactgegevens: o.a. Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (bv. E-mailberichten, berichten
 • Verstuurd via het contactformulier op onze website);
 • Identificatiegegevens: een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de GDPR).

C. Partners of andere derde partijen op wie IRIDESCENT een beroep doet in het kader van de uitbating van de Onderneming

Van Onze partners of andere derde partijen op wie Wij een beroep doen in het kader van de uitbating van Onze Onderneming, verwerken Wij onderstaande gegevens.

 • Identificatiegegevens: een kopie van uw identiteitskaart (enkel om indien nodig uw identiteit te verifiëren wanneer u één van uw rechten als betrokkene wenst uit te oefenen op basis van de GDPR);
 • Contactgegevens: o.a. Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, functie;
 • Contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (bv. E-mailberichten, berichten verstuurd via het contactformulier op Onze Website).*

2.3. Wijziging van de Privacy verklaring

Wanneer Wij de Privacyverklaring substantieel aanpassen, wordt u als betrokkene daarvan op de hoogte gebracht per e-mail en pop-up op Onze Website.

Laatste update: 11 oktober 2023

3. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van Uw gegevens

3.1. Algemeen

Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het uitoefenen van Onze diensten en stellen Ons in de mogelijkheid om met u, op uw vraag daartoe, in contact te treden. Uw emailadres kan tevens gebruikt worden om u op geregelde tijdstippen nieuwsbrieven toe te sturen, indien u deze optie heeft aangeduid. U heeft ten allen tijde het recht om zich uit te schrijven van deze mailinglist via de daartoe bestemde link in iedere nieuwsbrief.

 

Zoals hieronder uitgelegd, baseren Wij in sommige gevallen de verwerking van Uw Gegevens op uw toestemming. U kunt ten allen tijde uw toestemming intrekken door contact met Ons op te nemen. Als u uw toestemming mondeling intrekt, verzoeken Wij u om dit schriftelijk te bevestigen, via e-mail of brief naar de voormelde contactgegevens ( hierna “Werkwijze”).

 

In het geval dat Wij Uw Gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden, heeft u ongeacht de rechtsgrond die Wij hiervoor gebruiken, het absolute recht om hiertegen bezwaar te maken via e-mail of brief naar de voormelde contactgegevens cfr. Werkwijze. Een schriftelijk verzoek om Uw Gegevens niet langer voor direct marketingdoeleinden te verwerken, zal in alle gevallen binnen een redelijke termijn worden ingewilligd.

 

In sommige gevallen baseren Wij de verwerking van Uw Gegevens op de juridische grond van Onze gerechtvaardigde belangen. In deze gevallen hebben Wij een grondige beoordeling gemaakt en een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen van IRIDESCENT en uw belangen om ervoor te zorgen dat deze rechtsgrond rechtmatig wordt toegepast. Bovendien heeft u altijd het recht om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw Gegevens op basis van Onze gerechtvaardigde belangen conform hogervermelde Werkwijze. Wanneer Wij Ons baseren op de gerechtvaardigde belangen, betreft het een van de specifieke belangen zoals hieronder vermeld, afhankelijk van de situatie:

 

 • Het kunnen aanbieden van een veilige en goed functionerende Website door het gebruik van strikt noodzakelijke cookies;
 • Het verbeteren van Onze producten en diensten door te verzoeken om uw waardevolle feedback hierop als Onze huidige of voormalige klant of zakenpartner
 • Het verstrekken van informatie over de activiteiten, producten en diensten van IRIDESCENT, via elektronische kanalen of anderszins, o.a. Nieuwsbrieven;
 • Het waarborgen van de mogelijkheid om de belangen van IRIDESCENT juridisch te behartigen, in gevallen waarin we van mening zijn dat Onze belangen worden geschaad en een juridische procedure noodzakelijk is, of als er juridische stappen tegen Ons worden ondernomen door iemand die zich benadeeld voelt door Ons handelen.

Wanneer Wij Uw Gegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan hieronder vermeld, zullen Wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

De verwerking voor onderstaande doeleinden is gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent;
 • De verwerking op uw verzoek vóór de sluiting van dergelijke overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust;
 • De verwerking is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van IRIDESCENT.

3.2. Bezoekers van de website

Indien u de Website bezoekt, verwerkt IRIDESCENT Uw Gegevens voor de volgende doeleinden:

 • De Website op technisch gebied goed doen functioneren, zodat Wij u een veilige en goed functionerende Website kunnen bieden, zie ook hoger;
 • Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop u Onze Website gebruikt, met o.a. het oog op het opsporen van navigatieproblemen, en het gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker maken van de Website.

De verwerking van Uw Gegevens voor deze doeleinden is afhankelijk van uw toestemming met betrekking tot niet-noodzakelijke cookies. Voor strikt noodzakelijke cookies (die worden aangeduid als technisch essentiële en functionele cookies in Onze Cookieverklaring) is de verwerking gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van KIARA THIBAUT –  IRIDESCENT.

3.3. Klanten van KIARA THIBAUT - IRIDESCENT

Indien u klant bent van Onze Onderneming, verwerkt IRIDESCENT Uw Gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Verwerking van Uw Gegevens rechtstreeks gerelateerd aan de verlening van Onze diensten
 • Het aangaan, uitvoeren, of beëindigen van de overeenkomst waaronder overeenkomsten tot levering van specifieke goederen, producten of diensten aangeboden door IRIDESCENT;
 • Het vervullen van de verplichtingen die voortvloeien uit zowel precontractuele als contractuele aspecten van de klantenrelatie met u. Dit omvat het beheer van de contractuele relatie, het verstrekken van informatie over Ons beleid en Onze algemene voorwaarden, het leveren van de gewenste producten en/of diensten, het opstellen van facturen voor de geleverde diensten en het innen van betalingen. Daarnaast behelst dit ook de communicatie met zowel medewerkers als eventuele partners van IRIDESCENT met betrekking tot de levering of verstrekking van de genoemde producten en/of diensten.

De verwerking van Uw Gegevens voor deze doeleinden berust op de volgende rechtsgrond: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarvan u deel uitmaakt, of om maatregelen te nemen op uw verzoek vóór de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst.

 1. Administratieve en wettelijke doeleinden
 • De naleving van Onze wettelijke verplichtingen als Onderneming, zoals op fiscaal, boekhoudkundig en administratief gebied;
 • Indien van toepassing, omwille van gerechtelijke procedures.

 

De verwerking voor deze doeleinden rust op de volgende rechtsgronden: de verwerking is vereist om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Ons van toepassing zijn, evenals de gerechtvaardigde belangen van IRIDESCENT.

 1. Marketingdoeleinden
 • Het promoten van de commerciële activiteiten van IRIDESCENT, door uw contactgegevens te gebruiken om een nieuwsbrief naar u te versturen via e-mail;
 • Het uitvoeren van marktonderzoek;
 • Het nagaan van uw tevredenheid als Onze klant;
 • Het publiceren van klantenbeoordelingen op Onze Website.

De verwerking voor marketingdoeleinden is afhankelijk van het concrete geval gebaseerd op de volgende

rechtsgronden: de gerechtvaardigde belangen van IRIDESCENT of uw toestemming

Wat betreft de nieuwsbrief die Wij naar u versturen via e-mail, beschikt u steeds over de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven via de uitschrijflink die onderaan elke dergelijke e-mail voorzien is.

3.4. Partners of andere partijen op wie IRIDESCENT een beroep doet in het kader van de uitbating van de Onderneming

Indien u samenwerkt met IRIDESCENT of Ons bijstaat bij het leveren van diensten aan Onze klanten,

verwerken Wij Uw Gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan, uitvoeren, of beëindigen van de specifieke overeenkomst met u, met name diensten- of leveranciersovereenkomsten of enige andere samenwerkingsovereenkomst;
 • De naleving van Onze wettelijke verplichtingen als onderneming, zoals op fiscaal, boekhoudkundig en administratief gebied;
 • Het promoten van de commerciële activiteiten van IRIDESCENT, door uw contactgegevens te gebruiken om een nieuwsbrief naar u te versturen via e-mail;
 • Indien van toepassing, omwille van gerechtelijke procedures.

 

4. Bewaringstermijn van Uw gegevens

Alle persoonsgegevens worden door Ons bewaard zolang de wet dit voorschrijft of totdat u uw rechten, zoals verder in punt 6 uiteengezet, uitoefent. Indien het niet langer vereist is om Uw Gegevens te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat deze worden gewist of geanonimiseerd. In situaties waarin dit (technisch) niet haalbaar is, zoals wanneer Uw Gegevens zich in back-uparchieven bevinden, zullen we Uw Gegevens behouden zonder verdere verwerking, met de intentie om ze te verwijderen zodra dit wel mogelijk is.

4.1. Bezoekers van de Website

Gegevens die Wij verzamelen via Google Analytics of Facebook Pixel worden bijgehouden voor een termijn zoals vermeld in hun respectievelijke Privacy Policies, zijnde Privacyverklaring van Google Analytics en Privacyverklaring van Facebook. Ook bij deze gegevensverwerkers worden Uw Gegevens bewaard zolang deze nodig zijn om hun producten en/of diensten te leveren, te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om hun of andermans belangen te beschermen.

Om gegevens van bezoekers van de Website te verwerken, maken we voornamelijk gebruik van cookies. We bewaren uw cookievoorkeuren gedurende 1 jaar. Na afloop van deze periode zorgen we ervoor dat de cookiebanner opnieuw wordt weergegeven, zodat u uw cookievoorkeuren opnieuw kunt instellen. Voor meer informatie over hoe u toestemming kunt geven voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies en de bewaartermijn van de geplaatste cookies op uw apparaat, verwijzen Wij u naar Onze Cookieverklaring.

4.2. Klant van IRIDESCENT

Uw Gegevens worden, voor zover nodig, gedurende 5 jaar bewaard in het kader van Onze boekhouding, tenzij anderszins vereist door specifieke wetgeving op dit gebied.

4.3. Partners of andere partijen op wie IRIDESCENT een beroep doet met het oog op de uitbating van de Onderneming

We behouden Uw Gegevens gedurende de periode die noodzakelijk is voor het effectieve beheer van Onze zakelijke relatie met u, zoals bepaald door de overeenkomst die op dat moment van toepassing is, was, of zal zijn.

Daarnaast zullen Uw Gegevens, indien nodig, gedurende 5 jaar worden bewaard voor boekhoudkundige doeleinden, tenzij specifieke wetgeving op dit gebied anders vereist.

5. Doorgifte van Uw gegevens aan derden of derde landen

Geen enkele derde heeft toegang tot uw persoonsgegevens, en evenmin geven Wij uw persoonsgegevens door, tenzij dat dit specifiek vereist is bij wet, u daarin toestemt of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van Onze voormelde doeleinden.

Indien Wij zouden samenwerken met partners, al dan niet buitenlandse, die Uw Gegevens zouden verwerken in Onze opdracht, sluiten Wij met hen een verwerkersovereenkomst waarin de nodige garanties worden verkregen aangaande de correcte verwerking om Uw Gegevens rechtmatig te beschermen.

 

 Wanneer Wij Uw Gegevens doorgeven aan verwerkers die ze buiten de Europese Economische Ruimte verwerken, zal dit enkel gebeuren naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van Uw Gegevens waarborgen, of wanneer andere maatregelen genomen zijn om de rechtmatige verwerking van Uw Gegevens in deze derde landen te verzekeren. Momenteel vindt dergelijke doorgifte o.a. plaats bij klanten omdat de servers van de Website zich in België bevinden , en omdat Wij gebruikmaken van Google Analytics en Facebook Pixel zoals verduidelijkt in de Cookieverklaring.

Uw Gegevens die verzameld worden bij het gebruik van de Website, worden in België verwerkt. Hierdoor is bovenstaande uiteenzetting van belang.

5.1 Identificatie van derden aan wie Wij Uw Gegevens mogelijk doorgeven

Concreet heeft voorgaande mogelijks tot gevolg dat Wij Uw Gegevens, voor zover als nodig zoals hieronder gespecifieerd, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven voor wat betreft uw contactgegevens met het oog op het verzenden van post aan u als Onze huidige, voormalige of toekomstige klant of zakenpartner;
 • Betalingsdienstverleners zoals Payconiq en Six Payment Services voor de gegevens die relevant zijn voor het verwerken van uw betalingen aan IRIDESCENT als Onze klant of zakenpartner, met het oog op een efficiënt beheer van de betalingsadministratie binnen Onze Onderneming;
 • De verwerkers die Ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van Onze Onderneming, met het oog op een efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen Onze Onderneming, waaronder het Cpanel, WordPress via Xenius, het hosten en beheren van Onze Website en mailboxen door o.a. Outlook – Xenius, het bijstaan van IRIDESCENT in het verkrijgen van inzicht in de manier waarop u Onze Website gebruikt door middel van de diensten aangeboden door Google Analytics, de archivering van de digitale bestanden van Onze Onderneming, het beheer van Onze agenda;
 • Partners waarop Wij, zoals voormeld, een beroep doen in het kader van de uitbating van Onze Onderneming, met het oog op het aan u kunnen verstrekken van de producten en/of diensten van IRIDESCENT als Onze klant;
 • Overheidsorganen en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van Onze wettelijke verplichtingen als Onderneming

De overdrachten voor deze doeleinden worden gemachtigd door de volgende rechtsgronden: de overdracht is nodig voor de uitvoering van de overeenkomst waaraan u deelneemt, of om op uw verzoek vóór de totstandkoming van zo’n overeenkomst stappen te ondernemen; ofwel de gerechtvaardigde belangen van IRIDESCENT; of, indien van toepassing, omdat de verwerking vereist is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een juridische vordering; of, indien van toepassing, op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.

6. Rechten van de betrokkene

6.1 Uiteenzetting van de verschillende rechten

Als betrokkene bij de verwerking van Uw Gegevens, beschikt u over diverse rechten met betrekking tot die gegevensbewerking.

 1. Recht op informatie
  U moet op de hoogte zijn dat Uw Gegevens worden verwerkt, om welke redenen en voor welke doeleinden, zoals in onderhavige Privacyverklaring het geval is. Zoals voormeld, kan u via hogervermelde Werkwijze, zie punt 3, met Ons contact opnemen om te weten te komen welke gegevens Wij over u hebben.
 2. Recht van inzage en kopie U heeft het recht om Uw Gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Dit recht is gelieerd aan bovenstaand recht van informatie.
 3. Recht op rectificatie
  U kunt verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige informatie die op u betrekking heeft.
 4. Recht van bezwaar
  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Uw Gegevens, mits u daarvoor ernstige redenen heeft. U mag dus geen bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens wanneer dit wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht is of wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Voor de rest behoudt u altijd het recht om u kosteloos en zonder verantwoording te verzetten tegen het onrechtmatig gebruik van Uw Gegevens wanneer deze voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, conform hogervermelde Werkwijze van contacteren, zie punt 3.
 5. Recht op overdraagbaarheid @cliënt te bespreken

U heeft het recht om de gegevens die u aan Ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar formaat te ontvangen, zodat u ze eenvoudig aan een andere organisatie kunt overdragen. Bovendien heeft u het recht om Ons te verzoeken Uw Gegevens rechtstreeks aan een andere organisatie over te dragen. Wij zullen een dergelijk verzoek echter niet steeds kunnen inwilligen. Zo kan het technisch onmogelijk zijn om de betrokken gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

6. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van Uw Gegevens te beperken wanneer:

 • De gegevens zijn mogelijk onjuist zijn;
 • De verwerking van de gegevens onrechtmatig zou zijn;
 • De gegevens niet meer nodig zijn;
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van Uw Gegevens.

Tenzij Wij goede redenen hebben om de gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen, dienen Wij de verwerking van Uw Gegevens te beperken

7. Recht op het wissen van de gegevens

U heeft het recht om te vragen dat Wij Uw Gegevens zonder onredelijke vertraging wissen.

Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer het bijhouden van bepaalde gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kan bovendien beperkt worden in bepaalde situaties om de algemene belangen, Onze eigen belangen en de belangen van andere personen te waarborgen. Hierdoor dient aldus telkens een evenwichtsoefening te worden gemaakt tussen uw belangen en voorgaande belangen. 

6.2. Uitoefening van de rechten

Als u gebruik wilt maken van een van de volgende rechten, verzoeken Wij u vriendelijk om contact met Ons op te nemen via de contactinformatie die vermeld staat in de eerste en laatste sectie van deze Privacyverklaring en conform de Werkwijze vermeld onder punt 3.

Bij het indienen van een verzoek om uw rechten uit te oefenen, zullen we eerst uw identiteit moeten verifiëren. Daarom vragen Wij u om bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart te verstrekken.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen Wij steeds een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door Ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen Wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

 

In ieder geval brengen Wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan uw  verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

7. Mogelijkheid om klacht in te dienen

In het geval dat u een klacht heeft over hoe Wij uw persoonsgegevens hebben behandeld, kunt u Ons contacteren en dit via

Daarnaast kan u ook, wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn behandeld, contact opnemen met de Privacy Commissie en dit

Voor verdere informatie m.b.t. klachten verwijzen Wij u graag door naar de Website van de Privacy Commissie, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/